Thứ hai,  30/01/2023

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 tại huyện Văn Quan

LSO-Ngày 16/8/2013, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Văn Quan.

LSO-Ngày 16/8/2013, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Văn Quan.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, nhìn chung, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Văn Quan đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác một cách nghiêm túc, phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, có 88% số đảng viên trong Đảng bộ huyện, 99,3% cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên tham gia học tập. Đến nay, toàn huyện có 64/65 chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống làm theo gương Bác… Thông qua đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt của huyện đã có nhiều chuyển biến từ nhận thức tới hành động, phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao ý thức tự giác, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng còn gắn triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03 tại huyện Văn Quan thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế như: việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong một số lĩnh vực, một số chi bộ còn mang tính chung chung; bộ phận giúp việc một số đơn vị chưa thực sự làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất; công tác kiểm tra, biểu dương, khen thưởng thực hiện Chỉ thị 03 nhiều khi chưa kịp thời, cụ thể. Để khắc phục những hạn chế đó, đồng chí trưởng đoàn yêu cầu: thời gian tới, các cấp ủy Đảng trên địa bàn cần xây dựng các bước, lựa chọn nội dung làm theo gương Bác cho phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chuyên đề năm 2013: học tập và làm theo gương Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến…

HOÀNG HUẤN