Thứ năm,  02/02/2023

Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành một số Luật và Pháp lệnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo Danh mục này, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan soạn thảo các văn bản gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Bộ Công an được giao chủ trì soạn thảo các văn bản: Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP, ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP, ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2006/NĐ-CP, ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký lại doanh nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Liên quan đến Luật Phòng, chống thiên tai (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2014), Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, soạn thảo 4 văn bản hướng dẫn liên quan gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo 6 văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014); Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014); Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo 1 văn bản hướng dẫn Luật Hòa giải ở cơ sở (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014); Bộ Công an chủ trì soạn thảo 3 văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống khủng bố (hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2013)./.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ liên quan soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo Dangcongsan.vn