Thứ tư,  08/02/2023

Khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

Ngày 20-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II, năm 2013.

Ngày 20-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II, năm 2013.

Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học, dự và phát biểu ý kiến. GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và TP Hà Nội dự.

Lớp học có 77 học viên, là những đồng chí đang đảm nhiệm hoặc được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan T.Ư và cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Khóa học nhằm bổ sung kiến thức, năng lực quản lý và một số kỹ năng cho học viên, góp phần củng cố nhận thức về chính trị – xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm công vụ của cán bộ lãnh đạo cao cấp của Ðảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HÐH.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, phát biểu ý kiến chỉ đạo lớp học, đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ yêu cầu đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ chiến lược có đức, có tài. Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I vừa bế giảng và với tinh thần phấn đấu làm tốt mọi công việc ngay từ những ngày đầu tiên của khóa học, đồng chí đề nghị Học viện, các cơ quan hữu quan và các học viên cần nghiêm túc, bảo đảm tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa phải bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp học. Phải đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Ðồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Học viện và các học viên chủ động và tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để đúc rút ra những vấn đề lý luận mới. Ðồng chí chỉ rõ: Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề sinh động, phong phú và phức tạp, đòi hỏi cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý phải kịp thời nắm bắt, phân tích và xử lý có hiệu quả, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của mình. Do vậy, yêu cầu về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phải được coi là một trong những yêu cầu quan trọng và bắt buộc đối với học viên của lớp học. Ðồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Ban Chỉ đạo Lớp học và Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các chuyến đi thực tế cho các học viên sao cho thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương. Học viện cần thống nhất áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và học tập tích cực đối với các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Theo Nhandan.vn