Thứ năm,  02/02/2023

Ðoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tại Bộ Xây dựng

Ngày 27-8, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng và Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Bộ Xây dựng.

Ngày 27-8, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng và Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Bộ Xây dựng.

Ðồng chí Trịnh Ðình Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Xây dựng cùng các đồng chí trong Ban Cán sự đảng đã báo cáo tình hình với Ðoàn. Báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng nêu rõ: Quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Ban Cán sự đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế chính sách; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo nên nhiều chuyển biến tích cực tại đảng bộ. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở Ðảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với công việc chung. Việc thực hiện các nhóm giải pháp góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương có tác dụng cảnh báo, răn đe, góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, giữ gìn đạo đức lối sống, bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động của mình trong công tác, trong cuộc sống hằng ngày. Hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức cơ sở đảng.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, hạn chế những tiêu cực vốn có nảy sinh từ cơ chế, chính sách lạc hậu không còn phù hợp.

Quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) Ban Cán sự đảng Bộ xây dựng đã gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị thiết thực và hiệu quả. Toàn Ðảng bộ đã thường xuyên coi trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình này, tại các cơ quan, đơn vị trong Ðảng bộ đã gắn liền chương trình hành động với giải quyết các vấn đề bức xúc từ cơ sở, nâng cao hiệu suất, chất lượng công tác và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập cần tiếp tục khắc phục trong công tác cán bộ; trong phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; trong việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng; những hạn chế của một số cấp ủy trong triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị…

Ðồng chí Phạm Quang Nghị thay mặt Ðoàn công tác phát biểu ý kiến nhấn mạnh: Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng cùng Ðoàn công tác từ những nội dung yêu cầu trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị với thông tin toàn diện, sâu sắc, chỉ rõ được những mặt mạnh, những hạn chế, yếu kém cần tiếp tục khắc phục, sửa chữa; nhìn nhận những giải pháp tốt, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý cho Ðảng bộ và Trung ương.

Trong chương trình làm việc, Ðoàn công tác đã và sẽ tiếp tục kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Ðoàn cũng trao đổi, làm rõ thêm các nội dung liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng. Ðồng thời, qua đó phản ánh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những cách làm mới, sáng tạo, những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự đảng và các cấp ủy thuộc Ðảng bộ Bộ Xây dựng.

Theo Nhandan.vn