Thứ hai,  30/01/2023

Tập trung đánh giá thực trạng văn học nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa VIII

Sáng 29-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 với sự tham dự của các thành viên hội đồng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư và các bộ, ngành liên quan.

Sáng 29-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 với sự tham dự của các thành viên hội đồng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư và các bộ, ngành liên quan.

Dưới sự chủ trì của PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư, các thành viên hội đồng đã nghe báo cáo và cùng thảo luận đánh giá về công tác hoạt động của hội đồng từ kỳ họp thứ 6 đến nay, trong đó có việc triển khai công tác tập huấn và thúc đẩy hoạt động lý luận, phê bình văn học nghệ thuật tại các địa phương trong cả nước và thực hiện đề án  “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – Thực tiễn và định hướng phát triển” cùng những công việc trong đấu tranh chống quan điểm sai trái và lệch lạc trong lĩnh vực văn học nghệ thuật thời gian qua. Hội nghị cũng thảo luận và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến kỳ họp thứ tám, tập trung tổ chức tốt Hội thảo khoa học toàn quốc 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) với chủ đề “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao – Thực trạng và giải pháp” dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 tới. Hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng sáng tạo văn học và nghệ thuật trong 15 năm qua; làm rõ những nguyên nhân dẫn đến những mặt hoạt động được và chưa được về chất lượng đội ngũ văn nghệ sĩ, công tác quản lý, lãnh đạo, cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng quảng bá, biểu diễn, xuất bản… Qua hội nghị này, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội đồng sẽ tiếp tục triển khai các công việc Ðề án “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – Thực tiễn và định hướng phát triển” và tổ chức khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới ở một số đơn vị, địa phương; phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị báo chí, văn nghệ toàn quốc năm 2013.

Theo Nhandan.vn