Chủ nhật,  29/01/2023

Kỷ luật Đảng được giữ vững nhờ chú trọng kiểm tra, giám sát

LSO- Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương; chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng.

LSO- Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ở Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương; chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát ủy ban kiểm tra các cấp đã làm rõ, kết luận hoặc tham mưu cho cấp ủy kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân; xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, kịp thời có tác dụng giáo dục, răn đe và ngăn ngừa tiêu cực. Qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và  đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW tại huyện Văn Quan     

Ảnh: HOÀNG HUẤN

Ngay từ đầu năm 2013, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và đề ra mục tiêu cụ thể cho từng nội dung. Như với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong chương trình công tác năm, đơn vị đã xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung kiểm tra, giám sát. Cụ thể, với nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đơn vị xác định rõ: nội dung, đối tượng, thời gian và việc tổ chức thực hiện kiểm tra, trong đó chỉ tiêu về đối tượng kiểm tra là từ 1 đến 2 tổ chức đảng trở lên. Về nội dung kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, đối tượng kiểm tra là từ 5 đến 7 đảng viên, thời gian thực hiện từ tháng 1/2013 đến 30/10/2013… Cùng đó là tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình giám sát của Ban Chấp hành và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động phối hợp với các ban đảng, cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương… Nội dung kiểm tra, giám sát được xác định có trọng tâm và năm nay tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Dù là thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao hay nhiệm vụ theo quy định trong Điều lệ Đảng thì UBKT các cấp đều nỗ lực với quyết tâm cao nhất. Trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 44 tổ chức đảng, tăng 28 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2012 và kiểm tra 60 đảng viên, trong đó có 20 cấp ủy viên cùng cấp. Kết quả, đã phát hiện 1 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm. Các ban đảng, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy giám sát 39 tổ chức, tăng 23 tổ chức so với cùng kỳ năm trước; 70 đảng viên (38 cấp ủy viên các cấp), tăng 17 đảng viên. Qua đó, phát hiện 1 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã kịp thời chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm. Về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức và 56 đảng viên. Kết luận có 3 tổ chức có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 52 đảng viên có vi phạm, chiếm 94,64% so với số đảng viên được kiểm tra, trong đó phải thi hành kỷ luật 42, chiếm 79,24% so với số đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 39 trường hợp. Trên cơ sở kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm minh. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 129 đảng viên, tăng 58 đảng viên so với cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra còn đình chỉ sinh hoạt 13 đảng viên, xóa tên 11, bị xử lý pháp luật 12 và xử lý hành chính 11 trường hợp.

Những con số nêu trên cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát đã được triển khai rất tích cực, tăng cường tính răn đe, giáo dục trong Đảng và đặc biệt là đã góp phần quan trọng giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin trong nhân dân. Theo lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, thời gian còn lại của năm 2013, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là việc thường xuyên và đột xuất mà trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.