Thứ năm,  02/02/2023

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng

LSO-Cách đây hơn một năm, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012).

LSO-Cách đây hơn một năm, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012). Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 05/4/2012 về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Đến nay, có thể thấy rằng, quá trình tiến hành tự kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Hội viên Hội nhà báo tỉnh tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở đã trực tiếp đề cập đến các nội dung đang từng ngày diễn ra ở cơ sở như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, về đạo đức, lối sống, về lãnh đạo công tác cán bộ, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý rừng…

Từ việc kiểm điểm, tập thể, cá nhân cấp ủy đã nhận diện rõ hơn những biểu hiện và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 của các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành và tương đương có 63/80 đơn vị đạt yêu cầu; 17/80 đơn vị cơ bản đạt yêu cầu; không xem xét thi hành kỷ luật đối với tập thể, cá nhân nào.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, sau hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo khắc phục, sửa chữa các yếu kém, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn và đến nay đã có chuyển biến khá tích cực.

Cụ thể, đã phát huy ngay các nhân tố tích cực, siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến cán bộ, đảng viên bước đầu đã tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động của mình trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày của gia đình và địa bàn nơi cư trú. Cùng với đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015- 2020, gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, khắc phục biểu hiện của cục bộ, sự hẫng hụt về cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành; quyết định điều chuyển, phân công công tác đối với một số đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể, tỉnh đã xem xét điều chuyển 10 cán bộ quản lý; huyện Cao Lộc điều chuyển, miễn nhiệm 26 cán bộ. Hơn nữa, các cấp ủy đã rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí lại cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra đối với những cán bộ, đảng viên, công chức có dư luận liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, chỉ đạo sửa đổi ngay lề lối làm việc, cách đi công tác cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; quy định chặt chẽ về việc cán bộ lãnh đạo đi công tác nước ngoài. Ban hành thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng gây lãng phí trong mua sắm tài sản, giảm các khoản chi không cần thiết từ nguồn ngân sách nhà nước…

Song song với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành rà soát, điều chỉnh hoặc thu hồi các dự án đã được cấp phép nhưng chậm triển khai hoặc chủ đầu tư không có năng lực thực hiện. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình, dự án dở dang, kéo dài. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xem xét thu hồi 6 dự án không có tính khả thi. Thêm nữa, thống nhất chấn chỉnh ngay một số khuyết điểm, xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản… Những việc làm cụ thể nêu trên đã có tác dụng tích cực trong xã hội và đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Như vậy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo chuyển biến bước đầu tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Qua đây, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở có thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình nói riêng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

HỒ XUÂN HƯƠNG