Thứ năm,  02/02/2023

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X): Thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài

LSO-Ngày 6/9/2013, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

LSO-Ngày 6/9/2013, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tầm quan trọng, vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả.

Ngay khi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời tổ chức quán triệt, tới từng chi, đảng bộ trực thuộc, các đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền có sự tham gia tích cực của cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh, qua đó tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Qua 5 năm triển khai, Lạng Sơn đã từng bước xây dựng được nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn với các vùng sản xuất tập trung như vùng rừng kinh tế, vùng na, vùng quýt, vùng hồi…Mặt khác, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã không ngừng củng cố kết cấu hạ tầng nông thôn, gắn với phát triển đô thị. Hệ thống thủy lợi chủ động được nước tưới cho khoảng 71% diện tích gieo cấy; 81% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 91,2% số xã trên địa bàn có đường giao thông đi lại được 4 mùa; 95,5% hộ nông dân được sử dụng điện…những con số này thể hiện tiến bộ vượt bậc so với cách đây 5 năm.

 Vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị – xã hội ở khu vực nông thôn, trong những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách cho nông nghiệp, nông thôn trong 5 năm qua là trên 14 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,3% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Đồng thời với đó, tỉnh đã phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn. Trong 5 năm qua đã có 36 dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và bước đầu ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả. Có thể khẳng định sau 5 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tăng nhanh hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân và hiện đại hóa nông thôn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua các tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời phân tích những mặt còn hạn chế, để từ đó xây dựng, đưa ra các nhóm giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khái lược lại những thành tựu mà Lạng Sơn đã đạt được, đồng thời cũng nêu ra những mặt còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Đồng chí chỉ đạo: để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, các cấp, ngành, các địa phương cần tăng cường và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người nông dân; giải quyết tốt các vấn đề văn hóa – xã hội, môi trường, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; củng cố và nâng cao chất lượng, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, toàn diện, hiện đại.

VŨ NHƯ PHONG