Thứ hai,  30/01/2023

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/2013/QÐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QÐ-TTg ngày 20-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội  (BHXH) Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/2013/QÐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QÐ-TTg ngày 20-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội  (BHXH) Việt Nam.

Theo đó, sửa đổi điểm c khoản 2 Ðiều 8 như sau: Bỏ đoạn: “Trường hợp BHXH Việt Nam thực hiện cho vay với lãi suất cao hơn mức lãi suất huy động cùng kỳ hạn cao nhất của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội tại thời điểm cho vay, số tiền lãi thu được từ phần lãi suất cho vay cao hơn được sử dụng như sau: trích 50% bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy và được sử dụng bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi của ngành BHXH Việt Nam, ngoài mức trích theo quy định tại điểm b khoản 3 Ðiều 9 quyết định này; số còn lại sử dụng theo quy định tại khoản 3 Ðiều 7 quyết định này”. Bãi bỏ điểm a khoản 1, điểm a khoản 3, khoản 4 Ðiều 9.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2013 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ 2012 đến 2015. 

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1536/QÐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, có hiệu lực từ ngày 30-8. Chương trình hành động này quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc triển khai thực hiện. Quyết định nêu rõ bốn mục tiêu, bảy nội dung tuyên truyền như quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch… của Việt Nam đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN; tạo điều kiện để các tầng lớp người dân trong xã hội hiểu  rõ và khai thác đến mức cao nhất các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại. Thủ tướng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN, do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban.   

Theo Nhandan