Thứ năm,  30/03/2023

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 9-9, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2013-2014. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các Ban Ðảng T.Ư.

Ngày 9-9, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2013-2014. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các Ban Ðảng T.Ư.

Phát biểu ý kiến khai giảng năm học mới, đồng chí Tạ Ngọc Tấn nêu rõ, năm học 2013-2014, Học viện thực hiện chủ đề “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự theo quyết định của T.Ư Ðảng, Nghị định mới của Chính phủ về Học viện; thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 65 năm truyền thống của Học viện”.

Từ những yêu cầu của Ðảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, việc nghiên cứu xây dựng và triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo chức danh tiếp tục được chú trọng. Theo đó, Học viện tập trung xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho từng chức danh cán bộ trong tổ chức bộ máy của Ðảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Trong năm học này, thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng do T.Ư Ðảng giao, Học viện tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo dự nguồn cán bộ cao cấp cho Ðảng và Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, cung cấp cho người học những tri thức cần thiết mà nhu cầu thực tiễn cách mạng đặt ra, lấy người học làm trung tâm; phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành có kinh nghiệm và uy tín; tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy vừa hồng, vừa chuyên…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Ðinh Thế Huynh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên của Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua. Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Học viện, đồng chí Ðinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ðể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thích ứng với đặc điểm của từng thời kỳ, Học viện đã mang những tên gọi khác nhau, nhưng về bản chất và chức năng nhiệm vụ, Học viện luôn luôn là Trường Ðảng Trung ương. Hiểu rõ điều đó để nhất quán phương châm, phương hướng phát triển Học viện, bám sát đường lối và nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước, xây dựng Học viện hiện đại, vững mạnh. Trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam có vững bước đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Ðội ngũ cán bộ phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên; có phẩm chất và phong cách người cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện và các trường chính trị cần gắn chặt hơn nữa với công tác xây dựng Ðảng; cần tiếp tục phân tích sâu nguyên nhân dẫn đến những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Ðảng, công tác cán bộ để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ những năm tới có đóng góp tích cực hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ có thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, có bản lĩnh và trình độ chính trị vững vàng; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; là những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các học viên cần quán triệt sâu sắc về trách nhiệm và nhiệm vụ nặng nề của học viên Trường Ðảng, để không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ; tích cực học tập, nghiên cứu để nắm vững, hiểu sâu về Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tri thức hiện đại phục vụ công tác của mình; phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, học tập suốt đời; gắn kết lý luận và thực tiễn, kết hợp việc học tập ở nhà trường với nghiên cứu thực tế, làm sâu sắc thêm tri thức lý luận… Nhiệm vụ nặng nề phía trước đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện phải có tính Ðảng cao, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu lý luận, có kiến thức và tầm nhìn về đất nước và thế giới, có trình độ, phương pháp sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, quản lý. Ðó chính là những tư chất trọng yếu, tạo nên nét đặc thù của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong hệ thống Trường Ðảng.

Theo Nhandan.vn