Thứ ba,  21/03/2023

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

LSO-Công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

LSO-Công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các cơ quan trên địa bàn tỉnh diễu hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

Nhận thức được điều đó, thời gian qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Qua đó đã có tác động tích cực, thúc đẩy công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, công tác dân vận trong tỉnh đã có những nét khởi sắc. Nổi bật là Ban Dân vận các cấp đã tham mưu với các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác vận động quần chúng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả, làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm đổi mới. Các phong trào, cuộc vận động ngày càng được sự đồng thuận cao trong nhân dân; nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục đi vào chiều sâu mang lại ý nghĩa thiết thực, tiêu biểu như mô hình: giúp nhau phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh trật tự; mô hình tiết kiệm… Song song với đó, tích cực vận động nhân dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai; tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, xây dựng được mối quan hệ phối hợp giữa Đảng với chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong nhân dân. Qua đó, hệ thống tổ chức MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn nữa, phát huy được vai trò của các đoàn thể trong việc vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh; hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên thoát nghèo được tập trung thực hiện. Kết quả, đã góp phần vào việc thu ngân sách của tỉnh (6 tháng đầu năm 2013) đạt 46,54% dự toán Trung ương giao, đạt 46% dự toán tỉnh giao, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2012; trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình người có công với kinh phí trên 10,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, công tác dân vận của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, đó là: một số cấp ủy, chính quyền từng lúc, từng nơi chưa thực sự quan tâm đầy đủ đối với công tác dân vận; cán bộ công chức chưa đi sâu, đi sát cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc phối hợp về công tác dân vận  giữa các cơ quan quản lý nhà nước với MTTQ và các đoàn thể chưa chặt chẽ. Tình hình khiếu kiện của công dân, nhất là các dự án thu hồi đất còn diễn biến phức tạp, kéo dài; công tác giải quyết đơn thư của công dân ở một số cấp, ngành còn chậm. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động vẫn xảy ra…

Trước hạn chế trên, để tăng cường hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” . Theo đó, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra các nội dung trọng tâm, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, cụ thể là: tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân góp phần tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp vững mạnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

HỒ XUÂN HƯƠNG