Thứ năm,  30/03/2023

Đảng ủy Quân sự thành phố quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

LSO- Ngày 12/9/2013, Đảng ủy Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) đến toàn thể 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

LSO- Ngày 12/9/2013, Đảng ủy Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) đến toàn thể 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung, gồm 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và công tác quy hoạch Ban hấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Qua tổ chức học tập, nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ, sát với đặc điểm tình hình của đơn vị.

Nông Đình Quang