Thứ năm,  30/03/2023

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn cho cán bộ Lào

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn dành cho cán bộ của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, khóa VII (năm 2013).

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn dành cho cán bộ của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, khóa VII (năm 2013).

 Trong thời gian ba tháng, 17 học viên của Lớp bồi dưỡng sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của lý luận Mác- Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Ðảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên CNXH; trao đổi những bài học của sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn. Các học viên Lào cũng tiến hành nghiên cứu, tiếp thu những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam nói chung, công tác tuyên huấn của Việt  Nam  nói  riêng,  để vận dụng sáng tạo vào công tác, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới công tác tuyên huấn theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội VIII của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ðại diện đội ngũ giảng viên của Học viện cũng như Ðoàn học viên Lào phấn khởi, khẳng định: Việc Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận cho Lào là góp phần củng cố và phát triển thêm mối tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Nhandan.vn