Thứ sáu,  24/03/2023

Ðẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng

Ngày 25-9, tại TP Vinh (Nghệ An), Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 28-6-2012 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngày 25-9, tại TP Vinh (Nghệ An), Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 28-6-2012 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội nghị đánh giá: Từ khi Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng đã từng bước đi vào nền nếp. Báo, tạp chí của Ðảng đã trở thành tài liệu học tập, tuyên truyền quan trọng… Sau khi Ban Bí thư ra Kết luận 29KL/TW, các địa phương trong khu vực đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân với việc mua, đọc báo, tạp chí của Ðảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn. Việc đẩy mạnh mua, đọc, sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Ðảng góp phần tuyên truyền học tập làm theo báo, tạp chí của Ðảng được duy trì thường xuyên hơn và dần đi vào nền nếp. Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình có tỷ lệ đặt mua báo đến các chi bộ tương đối khá.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc đặt mua báo, tạp chí chưa ổn định theo chu kỳ. Nguyên nhân hạn chế do một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 29 và Hướng dẫn 21-HD/VPTW. Sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh, thành phố, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân với các cơ quan, ban, ngành địa phương, nhất là với Ban Tuyên giáo các cấp có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Nội dung và hình thức một số ấn phẩm báo, tạp chí của Ðảng chưa thật sự hấp dẫn, thu hút bạn đọc…

Tại hội nghị, các ý kiến đề xuất một số giải pháp tăng cường việc thực hiện Kết luận 29-KL/TW trong thời gian tới, đó là: Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc thực hiện đặt mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng; có cơ chế giám sát thực hiện đúng việc sử dụng kinh phí cho đặt mua báo, tạp chí của Ðảng; khen thưởng động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt, phê bình nhắc nhở những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt; nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo, tạp chí của Ðảng; tăng tỷ lệ đưa báo, tạp chí của Ðảng đến với bạn đọc trong ngày. Ðặc biệt, báo, tạp chí của Ðảng phải tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức, hấp dẫn bạn đọc…

Nhân dịp này, Báo Nhân Dân trao Bằng khen tặng 18 tập thể và tám cá nhân; Tạp chí Cộng sản trao Bằng khen tặng 17 tập thể và năm cá nhân có thành tích trong công tác mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng.

Theo Nhandan.vn