Thứ sáu,  31/03/2023

Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 30-9-2013, tại Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 30-9-2013, tại Thủ đô Hà Nội.

Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã thông qua Chương trình Hội nghị do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày.

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ họp từ ngày 30-9 đến ngày 9-10-2013, tiến hành thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Ðổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2014; Ðánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng về kinh tế – xã hội, trọng tâm là thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quy chế bầu cử trong Ðảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Ðại hội XII của Ðảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc Tờ trình về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Nhandan