Thứ ba,  21/03/2023

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI

Sáng 2-10, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp tại Hội trường. Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Sáng 2-10, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành phiên họp tại Hội trường. Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về: tình hình  kinh tế – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chiều cùng ngày, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Ðề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo Nhandan.vn