Thứ năm,  30/06/2022

2014, phấn đấu tăng GDP khoảng 5,8%

Với đa số tán thành, sáng nay, 11-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014. Theo đó, một trong 14 chỉ tiêu được Quốc hội thông qua là phấn đấu tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp QH sáng nay, 11-11.

NDĐT – Với đa số tán thành, sáng nay, 11-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014. Theo đó, một trong 14 chỉ tiêu được Quốc hội thông qua là phấn đấu tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%.

Mục tiêu tổng quát được Nghị quyết đưa ra là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đánh giá về mục tiêu tổng quát năm 2014, đa số ý kiến đồng ý với dự thảo Nghị định. Một số ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên để phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thể hiện mục tiêu tổng quát có nhấn mạnh đến nội dung phục hồi tăng trưởng.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, kinh tế nước ta vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn và chưa thể tăng trưởng cao trong một vài năm tới. Vì vậy, chưa nên đặt vấn đề phục hồi tăng trưởng mà cần duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm hài hòa, cân bằng với các mục tiêu tiếp tục tăng tính ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, có ý kiến đề nghị không nên thể hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bội chi ngân sách trong Nghị quyết về kinh tế – xã hội mà đưa nội dung này vào Nghị quyết về ngân sách nhà nước và bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm từ năm 2014. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, tình hình cân đối ngân sách nhà nước năm 2014 rất khó khăn, vì vậy để bảo đảm tính tập trung cao trong thực hiện giải pháp, nhiệm vụ về ngân sách, xin tiếp thu, thể hiện chỉ tiêu này trong Nghị quyết về ngân sách nhà nước. 

Còn về bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm, đây là một chỉ tiêu quan trọng, phản ánh chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên để tạo sự thống nhất, bảo đảm tính liên tục trong theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội các năm, xin đề nghị Quốc hội tiếp tục tập trung vào nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường như đã trình Quốc hội trong hai năm 2014 và 2015, chưa bổ sung chỉ tiêu mới là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hàng năm.

Nghị quyết đã nêu lên bảy nhóm giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ. Điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng. Điều hành hiệu quả tỷ giá, thị trường ngoại hối, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm trong giới hạn an toàn… Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược.

Thời gian còn lại sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về: dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 đưa ra 14 chỉ tiêu chủ yếu là:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%.

Theo Nhandan.vn