Thứ bảy,  24/02/2024

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 130-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ðồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính T.Ư chủ trì Hội nghị.

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 130-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ðồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính T.Ư chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Thực hiện Thông báo 130-TB/TW, 5 năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn quốc đã chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên rõ rệt. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết khối lượng lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền trong đó có những vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người tham gia. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra được tăng cường. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nhất là pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tốt. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh và có hiệu quả. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục, đó là: Nhìn chung việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chất lượng, sức thuyết phục chưa cao, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn thư lòng vòng, kéo dài còn khá phổ biến. Số vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng, chậm được giải quyết dứt điểm còn nhiều. Ở một số địa phương, công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được coi trọng đúng mức…

 Hội nghị chỉ rõ, trong thời gian tới cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đối với lĩnh vực công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các cơ quan chức năng chú trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn, kịp thời bổ sung, sửa đổi, thay thế những quy phạm pháp luật không phù hợp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, của cán bộ, công chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác kiểm tra, thanh tra của Ðảng, chính quyền, đoàn thể đối với lĩnh vực công tác này cần được tăng cường ở tất cả các cấp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các cán bộ, đảng viên vi phạm chế độ, trách nhiệm khi thi hành công vụ và người lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống không chấp hành chính sách pháp luật. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác này.

Theo Nhandan.vn