Thứ tư,  06/07/2022

571 nhà giáo, nhà khoa học nhận chức danh GS, PGS

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước  tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2013. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước  tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2013. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến.

Theo Hội đồng chức danh GS nhà nước, năm 2013 có 749 ứng viên tham gia xét chức danh gồm 97 ứng viên chức danh GS và 652 ứng viên chức danh PGS. Sau khi 84 hội đồng chức danh GS cơ sở, 27 hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh GS nhà nước xem xét, đánh giá và bỏ phiếu kín, có 57 GS (chiếm 58,33% so với số ứng viên) và 514 PGS (chiếm 87,83% so với số ứng viên) được công nhận. Trong số các GS, PGS được công nhận đợt này có sáu PGS là người dân tộc thiểu số. 

 Phát biểu ý kiến tại Lễ công bố, đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chúc mừng các nhà giáo, nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013. Ðồng chí khẳng định: Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; chăm lo giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức. Chủ trương xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các nhà giáo, nhà khoa học hiện nay nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có phẩm chất và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HÐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Số GS, PGS mới năm nay được trẻ hóa so với những năm trước đây; nhiều người là tác giả của những công trình khoa học có giá trị, được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới. Ðặc biệt, trong số GS, PGS được công nhận đợt này, có 76,79% GS và 83% PGS là giảng viên cơ hữu trong các trường đại học chứng tỏ chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy trong các trường đại học ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ khoa học trẻ ngày càng trưởng thành và phát triển.

 Ðồng chí Ðinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ðất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH và hội nhập quốc tế, phấn đấu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ðể thực hiện được mục tiêu đó, đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng, trong đó, các GS, PGS chính là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, góp phần xây dựng và rèn luyện một thế hệ trẻ say sưa học tập, đam mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học để chiếm lĩnh và làm chủ tri thức và công nghệ mới…

Theo Nhandan.vn