Thứ năm,  30/06/2022

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CTTTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CTTTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo đó, từ năm 2014, có ít nhất 55% số văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và đến hết năm 2015 phấn đấu đạt mức 80%. Từ năm 2014, các cơ quan nhà nước đã được cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng khi thực hiện cần chủ động, tăng cường áp dụng chữ ký số để xác thực và gửi qua mạng các tài liệu, văn bản hành chính nhằm bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của nội dung và giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Văn bản điện tử trao đổi nếu đã được xác thực bằng chữ ký số thì không phải gửi kèm văn bản giấy, trừ trường hợp có quy định bắt buộc của pháp luật hoặc quy định khác của cấp có thẩm quyền.

Theo Nhandan