Chủ nhật,  03/07/2022

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

LSO-Trong những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở luôn được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, coi trọng. Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến từ tỉnh đến cơ sở. Nhất là cụ thể hóa các nguyên tắc, qui định, qui trình thực hiện các khâu công tác cán bộ đảm bảo dân chủ công khai, từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt, bị động, chắp vá trong công tác cán bộ.

LSO-Trong những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở luôn được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, coi trọng. Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến từ tỉnh đến cơ sở. Nhất là cụ thể hóa các nguyên tắc, qui định, qui trình thực hiện các khâu công tác cán bộ đảm bảo dân chủ công khai, từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt, bị động, chắp vá trong công tác cán bộ.

Cán bộ công chức xã Tân Mỹ (Văn Lãng) trong giờ xử lý công việc    

Từ thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay của tỉnh, ngày 13/2/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 37 về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Theo đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ đi học nâng cao trình độ mọi mặt; chính sách thu hút người có trình độ về công tác tại cơ sở. Đồng thời các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc còn chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Đơn cử trong 2 năm qua, tỉnh đã mở được 8 lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho 552 cán bộ cơ sở, 4 lớp trung cấp các chuyên ngành cho 298 cán bộ cơ sở, 377 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và các lớp bồi dưỡng khác cho trên 14 nghìn lượt cán bộ, đảng viên cơ sở.

Công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm được thực hiện ngày càng thực chất đúng quy trình, quy định. Kết quả, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2011 đạt 91,98%, năm 2012 đạt 82,2%. Đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoàn thành tốt chức nhiệm vụ trở lên năm 2011 đạt 99,11%, năm 2012 đạt 83,43%. Nguyên nhân tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hầu hết các đơn vị đều giảm là do tiêu chí đánh giá cán bộ quy định ngày càng chặt chẽ hơn.

Theo đánh giá của ngành chức năng, đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được chuẩn hóa theo qui định về trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và tuổi đời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Qua hoạt động thực tiễn, đa số giữ được lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, có uy tín đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn số ít cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chính trị chưa sâu, dẫn tới một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp vi phạm kỷ luật. Trong 2 năm, tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 271 lượt tổ chức đảng, 1.966 đảng viên, phát hiện và xử lý kỷ luật 6 tổ chức đảng, 458 đảng viên vi phạm. Những yếu kém của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thể hiện việc thực hiện các khâu trrong công tác cán bộ chưa tốt. Nhất là công tác quy hoạch cán bộ chưa đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chưa được tiến hành thường xuyên, chậm phát hiện để góp ý, xử lý kịp thời các vi phạm.

Cán bộ thú y huyện Tràng Định tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vịt tại hộ gia đình thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng (Tràng Định)

Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tỉnh cần rà soát, bổ sung các quy định trong công tác cán bộ. Nâng cao các khâu trong công tác cán bộ, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ….đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ cơ sở một cách hợp lý để đảm nhận công việc, phát huy khả năng, trí tuệ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

MAI VĂN HOA