Thứ ba,  05/07/2022

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới

 Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới”.

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới.

Các ý kiến đóng góp đều khẳng định, các cơ quan Đảng Trung ương – các ban Đảng, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo cán bộ, báo chí truyền thông của Đảng… có chức năng quan trọng là tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xây dựng và tổ chức thực hiện các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng. Tham mưu, tư vấn phát triển văn hóa, xây dựng con người là hoạt động chủ đạo, là trọng trách tạo nên sức sống, sức lan tỏa của các cơ quan Đảng Trung ương.

 

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: HN)

Theo các chuyên gia, các cơ quan Đảng cần tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu, tư vấn giúp Trung ương, Bộ Chính trị những vấn đề: Bổ sung hoàn thiện hệ quan điểm về phát triển văn hóa, xây dựng con người; Tổng hợp, hệ thống những nhận thức của Đảng về vấn đề này được thể hiện trong các văn kiện từ Đại hội VIII đến nay; Rà soát hệ thống các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp, phân loại, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa thường xuyên, lâu dài, những nhiệm vụ cấp bách cần dồn sức thực hiện ngay; Đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa, xây dựng con người.

Bên cạnh đó, phấn đấu làm tốt hơn vai trò đầu mối phối hợp, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm phát triển văn hóa, xây dựng con người. Các cơ quan Đảng Trung ương, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, cần phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, kiểm tra đôn đốc thường xuyên hơn để khắc phục hạn chế trong việc luật hóa, chính sách hóa, cơ chế hóa trên lĩnh vực văn hóa; Định hướng, phối hợp hiệu quả hơn nữa với các cơ quan chuyên môn của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội để đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ nhằm mục tiêu phát triển văn hóa, xây dựng con người; Phát huy mạnh mẽ vai trò đặc biệt quan trọng của truyền thông đại chúng, văn học, nghệ thuật trong tuyên truyền, định hướng cổ vũ sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.

Các cơ quan Đảng Trung ương có trọng trách tham mưu, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước, xây dựng đội ngũ trí thức thật sự có phẩm chất, tài năng; kiến tạo môi trường dân chủ, tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng, tự do sáng tạo của đội ngũ trí thức, có cơ chế tôn vinh, đãi ngộ hợp lý để động viên các nhà giáo, nhà văn hoá, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, giới báo chí truyền thông… đem tâm huyết, sức lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, các ban, các cơ quan Đảng Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phải tiếp tục tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược thực đức, thực tài, thực học, thực làm; Từng ban, từng cơ quan Đảng Trung ương phải đi tiên phong trong xây dựng đơn vị, cơ quan trở thành những điểm sáng về học tập, về văn hóa bằng những việc làm thiết thực hằng ngày.

Theo Dangcongsan.vn