Thứ tư,  06/07/2022

Nâng cao số lượng, chất lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng

Ngày 28-11, tại Tuyên Quang, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Kết luận số 29-KL/TW) tại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.
 

 – Ngày 28-11, tại Tuyên Quang, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Kết luận số 29-KL/TW) tại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên những việc làm được, chưa được và thống nhất biện pháp tiếp tục thực hiện Kết luận 29 để “mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Đảng bộ địa phương”.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên những việc làm được, chưa được và thống nhất biện pháp tiếp tục thực hiện Kết luận 29 để “mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Đảng bộ địa phương”.

Báo cáo sơ kết nêu rõ, từ khi Bộ Chính trị, khóa VIII ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã từng bước đi vào nề nếp. Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành tài liệu nghiên cứu, học tập, tuyên truyền quan trọng của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên. Đa số cấp ủy cơ sở phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW. Tuy nhiên, cũng còn không ít cấp ủy đảng chưa quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị, đôi khi còn hiện tượng xem nhẹ việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng…

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đất nước tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; với sự bùng nổ, phát triển phức tạp của các phương tiện truyền thông hiện đại, thì việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, báo của các đảng bộ địa phương là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ngày 25-8-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Kết luận số 29-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Sau khi Kết luận số 29-KL/TW được ban hành, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị được các địa phương, đơn vị quán triệt thực hiện tương đối nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn. Việc đẩy mạnh sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng góp phần tuyên truyền, học tập, làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì thường xuyên hơn và dần đi vào nề nếp. Nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã được nâng lên một bước. Các chi bộ, đảng bộ coi báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng chính thống, là tài liệu sinh hoạt, là công cụ đắc lực trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương mình. Các điểm phục vụ của bưu điện có mặt khắp trên các vùng nông thôn, các xã vùng sâu, vùng xa, do đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để các đối tượng có nhu cầu đọc báo, tạp chí của Đảng dễ dàng tiếp cận. Các cấp ủy Đảng quan tâm hơn trong việc trích, dành kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng cấp phát đến chi bộ.

Ngoài ra, một số chi, đảng bộ cơ sở có sáng kiến là vận động các công ty, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh mua báo, tạp chí của Đảng tặng các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tháng 8, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản đã khảo sát tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn, Tuyên Quang và gần đây nhất là Yên Bái, Lào Cai. Qua đó, xác định, mức độ triển khai ở các địa phương có khác nhau. Bên cạnh những đơn vị, địa phương đã kịp thời triển khai nghiêm túc, thì vẫn còn đơn vị, địa phương quán triệt chưa đầy đủ nội dung Kết luận số 29-KL/TW.

Thống kê sản lượng Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân Dân đến các chi, đảng bộ cho thấy, bên cạnh các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái và thành phố Hải Phòng có tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng đến các chi, đảng bộ khá cao; thì ở các tỉnh còn lại thuộc phía bắc còn hạn chế, còn nhiều tổ chức đảng chưa có báo, tạp chí của Đảng. Việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng chưa ổn định. Vào những tháng đầu quý, đầu năm, số lượng phát hành thường giảm sút. Số liệu thống kê cho thấy, còn không ít tổ chức Đảng chưa thường xuyên mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Một số cấp ủy chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW, còn hiện tượng “khoán trắng” công việc mua, phát hành báo, tạp chí của Đảng cho cơ quan bưu điện hoặc Ban Tuyên giáo cấp ủy, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW, Kết luận số 29- KL/TW. Nhiều nơi không có kế hoạch đôn đốc, kiểm tra công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đối với các tổ chức Đảng cấp dưới. Không ít chi bộ, đảng bộ sử dụng kinh phí dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng vào việc khác. Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại nhiều chi bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao.

25 báo cáo tham luận được gửi đến Hội nghị, trong đó, 6 ý kiến trình bày trực tiếp đã nêu lên những cách làm hay, hiệu quả; những kinh nghiệm tốt trong công tác tuyên truyền, vận động mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời cũng nêu rõ nhiều cấp ủy Đảng nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; chưa tạo được phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, chi bộ.

Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 29-KL/TW và Hướng dẫn số 21-HD/VPTW; thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời và đề ra các biện pháp khắc phục tình trạng giảm sút số lượng báo, tạp chí đặt mua.

Điều này dẫn tới việc bố trí kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa kịp thời. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện Kết luận số 29-KL/TW chưa thường xuyên, hiệu quả thấp. Sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh, thành phố, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân với các cơ quan, ban ngành địa phương, nhất là với Ban Tuyên giáo các cấp có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, chưa chặt chẽ, dẫn tới hiệu quả của công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng chưa cao.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 29- KL/TW, trong thời gian tới, cùng cả nước, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đưa phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu số lượng phát hành Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản hằng kỳ sẽ được duy trì ổn định và ngày một tăng, bảo đảm đúng yêu cầu của Kết luận 29-KL/TW, “mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Báo Đảng bộ địa phương”.

Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Tỉnh ủy, Thành ủy, trực tiếp là các Ban Tuyên giáo trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW. Có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt; nhắc nhở, phê bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Cấp ủy cấp trên thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở các tổ chức đảng trực thuộc. Phân bổ đúng và kiểm tra, giảm sát nghiêm minh việc sử dụng kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Theo Nhandan.vn