Thứ ba,  05/07/2022

Nâng cao hiệu quả phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương

Ngày 28/11, tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương.

Ngày 28/11, tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương đã bám sát nội dung quy chế phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, sát với kế hoạch của hai cơ quan. Nhiều nội dung đã đạt hiệu quả tốt, có tác dụng thúc đẩy hoạt động chung của các địa phương trong vùng. Đặc biệt, sự phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị của các tỉnh trên địa bàn về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh.

Công tác thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của các địa phương đã có chuyển biến tích cực và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực được giữ vững, đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình ở cơ sở chưa được coi trọng đúng mức, chưa kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến; công tác trao đổi thông tin, thông báo tình hình về các hoạt động trên địa bàn chưa kịp thời, thiếu kiểm tra, giám sát; khi xảy ra một số việc, cơ sở còn lúng túng trong việc vận động, phối hợp giải quyết.

Giai đoạn 2013 – 2018, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng quy chế phối hợp và xác định rõ vai trò cụ thể của từng đơn vị; thường xuyên trao đổi thông tin về các địa phương trong vùng; phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phối hợp tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Theo Dangcongsan.vn