Chủ nhật,  03/07/2022

Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11.

Toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TẠI ĐÂY

Theo VietnamPlus