Thứ năm,  29/02/2024

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI)

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) cho đại diện lãnh đạo các ban Ðảng, Ðảng ủy trực thuộc T.Ư, Ban cán sự Ðảng, Ðảng đoàn trực thuộc T.Ư; đại diện Thường trực và Trưởng ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; báo cáo viên cấp trung ương và cấp tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 8. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) cho đại diện lãnh đạo các ban Ðảng, Ðảng ủy trực thuộc T.Ư, Ban cán sự Ðảng, Ðảng đoàn trực thuộc T.Ư; đại diện Thường trực và Trưởng ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; báo cáo viên cấp trung ương và cấp tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 8. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Ðinh Thế Huynh phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, nêu rõ tầm quan trọng của các văn kiện được thông qua tại Hội nghị T.Ư 8. Ðồng chí đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu, nắm vững Kết luận Hội nghị T.Ư về tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng về phát triển kinh tế – xã hội, trọng tâm là thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Nêu lên yêu cầu cần quán triệt, nghiên cứu đối với từng nội dung cụ thể, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị các đại biểu cần nắm vững những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế, khách quan và chủ quan, nắm vững những thành tựu kinh tế – xã hội trong gần ba năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, so sánh giữa các năm để tìm ra xu hướng và đánh giá đúng thành tựu và hạn chế của năm 2013. Trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Ðại hội XI, cần xác định những mục tiêu cần đạt được cũng như những nhiệm vụ, giải pháp. Các đại biểu cần nghiên cứu, nắm vững những nhiệm vụ, giải pháp chung cho cả nước, đồng thời vận dụng sáng tạo cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Cần xác định việc triển khai Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chính là một khâu đột phá chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ðối với Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đề nghị các địa phương tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và tham gia bảo vệ Tổ quốc. Ðại biểu cần nghiên cứu, thảo luận để nắm sâu sắc các điều khoản trong Hiến pháp (sửa đổi), nhất là những vấn đề có tính nguyên tắc, những nội dung cốt lõi, để chỉ đạo tuyên truyền phổ biến và tổ chức thi hành.

Theo Nhandan.vn