Thứ sáu,  18/06/2021

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 10/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cho biết, Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm công tác dân vận năm 2013, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận năm 2014.

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu các đại biểu ở tất cả 63 điểm cầu tập trung tham gia trao đổi, thảo luận dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm để đánh giá, phân tích thật khách quan về những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém cần khắc phục, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác dân vận; dự báo những vấn đề mới về công tác dân vận…đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi cho công tác dân vận của Đảng năm 2014.

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết, năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Bộ Chính trị đã ban hành 2 Quyết định số 217 và 218 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp đã có những chủ trương, giải pháp thiết thực đẩy mạnh công tác dân vận; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác dân vận đã có nhiều hình thức vận động nhân dân, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên được chăm lo, bảo vệ; công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên được chú trọng. Công tác dân vận trong năm qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước và địa phương.

Tuy nhiên, công tác dân vận trong năm qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: công tác nắm bắt và dự báo tình hình, công tác thông tin, báo cáo về những vấn đề nảy sinh của một số địa phương chưa tích cực, kịp thời. Việc tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo…hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có nơi chậm đổi mới.

 

 Đồng chí Hà Thị Khiết phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: HH)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được về công tác dân vận trong năm qua. Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận trong năm tới, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, năm 2014, Ban Dân vận, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp (sửa đổi) và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chủ động hội nhập quốc tế, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, Ban Dân vận các cấp tham mưu giúp các cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp về công tác vận động quần chúng; kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình và những vấn đề có nhiều bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù giải phóng mặt bằng, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí … để tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu qủa.

Đồng thời, Ban Dân vận Trung ương cần chủ động phối hợp có hiệu quả hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường đối thoại, thuyết phục, giáo dục và thực hiện tốt các phương pháp có tính nguyên tắc về vận động nhân dân. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Bí thư và các cấp ủy chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội một số hội quần chúng. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương với các ban, ngành và tổ chức đảng đã được ký kết.

 

 Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu. (Ảnh: HH)

Ban Dân vận Trung ương chủ trì và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các tổ chức đảng, các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban Dân vận các cấp và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới./.

Theo CPV