Thứ sáu,  23/07/2021
Thành phố Lạng Sơn:

Điểm sáng trong giải quyết đơn thư

LSO-Do quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án, trong những năm qua lượng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tăng lên, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong toàn tỉnh.

Với lượng đơn thư lớn, nếu không giải quyết kịp thời sẽ gây bức xúc, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, phường, xã thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư. Từ đó, tỷ lệ giải quyết đơn thư hàng năm đạt cao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Cán bộ trung tâm một cửa UBND thành phố nhập dữ liệu hồ sơ của công dân

Ông Bùi Văn Côi, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: UBND thành phố đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư và thi hành các quyết định giải quyết đơn thư đã có hiệu lực pháp luật của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, phường. Qua 4 cuộc, 44 lượt kiểm tra trong năm 2013, thành phố đã kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc công tác quản lý, giải quyết đơn thư và xử lý nghiêm đối với các sai phạm. Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tố tụng hành chính, Luật đất đai…

Trong tuyên truyền, các ngành chức năng, Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức được 3 cuộc tọa đàm, tuyên truyền, tập huấn về các nội dung công tác tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Tố cáo và công tác thanh tra nhân dân cho cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban và các phường, xã, trưởng khối, thôn. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, người dân, giúp người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết đơn thư, UBND thành phố luôn tranh thủ ý kiến của UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo các quyết định ban hành có tính khả thi, đúng với quy định pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết các vụ việc thỏa đáng nguyện vọng của nhân dân.

Từ chỉ đạo sát sao trong thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố đã đạt những kết quả tích cực. Năm 2013, UBND thành phố, các phòng, ban, phường, xã đã tiếp 968 lượt công dân, tăng 330 lượt so với năm 2012, phát sinh mới 166 vụ việc, 4 đoàn đông người. Trong đó, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp, đối thoại 301 lượt công dân. Những nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng số đơn thư tiếp nhận và quản lý là 490 đơn, trong đó phát sinh mới 478 đơn (22 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 451 đơn đề nghị). Các phòng chức năng, phường, xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu xử lý đơn thư, phân loại đơn thư đúng quy định và đảm bảo tính thời hạn. Kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đạt cao, đạt tỷ lệ 96,5%, trong đó đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%. Đối với các quyết định giải quyết đơn thư đã có hiệu lực pháp luật, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện 10/10 quyết định theo đúng quy định, còn 2 vụ tồn đọng chưa tổ chức thực hiện được do quyết định ban hành đã lâu (từ năm 1998), chính sách đất đai có nhiều thay đổi, đang tiếp tục xem xét giải quyết.

Công tác giải quyết đơn thư đạt kết quả cao đã góp phần tích cực vào ổn định đời sống và phát triển sản xuất của người dân. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2014, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại với người dân. Qua đó, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư trên địa bàn. 

LĂNG BÍCH