Thứ ba,  22/06/2021

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị – xã hội đất nước (*)

Tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí đại biểu, toàn thể các đồng chí và qua các đồng chí, gửi tới đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước lời chúc tốt đẹp nhất.

(Bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư)

Tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc các đồng chí đại biểu, toàn thể các đồng chí và qua các đồng chí, gửi tới đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm 2013, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thuận lợi nhưng cũng nhiều phức tạp, khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên giáo. Song, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững trận địa tư tưởng của Ðảng. Cụ thể: Một là, đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc tham mưu xây dựng và triển khai đường lối, chủ trương của Ðảng trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, 8; tổng kết nhiều chủ trương của Ðảng trong 30 năm đổi mới; Hai là, chủ động và phát huy sức mạnh tổng hợp của ngành, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong công tác định hướng và tổ chức tuyên truyền quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các Hội nghị Trung ương 7, 8; các kỳ họp lần thứ 5, 6 của Quốc hội khóa XIII; các hoạt động đối ngoại của Ðảng, Nhà nước; các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước; Ba là, hoạt động báo chí – xuất bản đã tích cực phản ánh thông tin hai chiều về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Ðảng, Nhà nước và cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn an ninh, bảo vệ Tổ quốc; Bốn là, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã đóng góp thiết thực vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đem lại các giá trị nhân văn, góp phần xây dựng con người mới; Năm là, công tác lý luận chính trị cũng có những đóng góp, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần khẳng định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Sáu là, công tác tuyên giáo góp phần mở rộng dân chủ trong Ðảng và trong xã hội; phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (công bố ngày 8-12-2013 vừa qua); thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bảy là, đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận – văn học nghệ thuật; phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2013.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo năm 2013 vẫn còn một số nhược điểm, hạn chế: Chậm đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước; công tác tuyên truyền về lĩnh vực kinh tế chưa được chú trọng đúng mức; Công tác lý luận chưa có bước đột phá; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa tạo được chuyển biến căn bản trên thực tế; Báo chí vẫn còn hiện tượng chưa bám sát tôn chỉ, mục đích; Văn hóa, văn nghệ chưa chú trọng xây dựng nhân cách con người trong thời kỳ mới; Công tác khoa giáo chưa đáp ứng thực tiễn đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Công tác dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội còn chậm, thụ động, nặng phản ánh vụ việc cụ thể mà chưa đi sâu dự báo các khuynh hướng tư tưởng trong xã hội; Việc phát hiện, tham mưu đề xuất hướng giải quyết những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm chưa thực sự chủ động; Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đủ mạnh, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Ngành Tuyên giáo cần quyết tâm và có biện pháp khắc phục những hạn chế trên trong thời gian tới.

Năm 2014, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phấn đấu thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, trong bối cảnh quốc tế còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế – xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ công tác tuyên giáo là rất quan trọng, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực phấn đấu toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa. Tôi cơ bản đồng ý với các phương hướng và nhiệm vụ năm 2014 của các đồng chí, đồng thời, lưu ý một số vấn đề trọng tâm (trên ba mảng công việc lớn mà các đồng chí tập trung tại Hội nghị lần này) như sau:

Về công tác tuyên giáo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, ngành tuyên giáo cả nước cần tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh tư tưởng của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị – xã hội, tạo niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Ðảng, Nhà nước, thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu do Ðại hội XI của Ðảng đề ra.

Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên giáo luôn là yêu cầu cao và rất khó khăn đối với toàn ngành, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo cả nước phải kiên định lập trường tư tưởng cách mạng, không dao động, không phân tâm trước những khó khăn, thách thức hiện nay, nỗ lực hơn, phấn đấu rèn luyện và trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mỗi chương trình, kế hoạch, mỗi hoạt động của công tác tuyên giáo phải được xây dựng và thực hiện có cơ sở khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước để soi rọi và vận dụng cho phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương, làm cho công tác tuyên giáo sống động hơn, thấm sâu hơn vào đời sống nhân dân, khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, yêu chế độ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng trên con đường đổi mới. Ðó chính là động lực lớn giúp cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức về kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Năm 2014, có nhiều nhiệm vụ đặt ra đối với ngành tuyên giáo, nhưng cần tập trung: tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đặc biệt là các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 và các Hội nghị Trung ương trong năm 2014); kết hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, các bộ, ngành liên quan để tuyên truyền, giáo dục về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa lịch sử và những giá trị mới của Hiến pháp, sống và làm việc theo pháp luật; tích cực tham gia vào tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, xây dựng các văn kiện trình Ðại hội lần thứ XII của Ðảng; tăng cường hơn nữa công tác dự báo tình hình tư tưởng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc, nắm vững chủ trương của Ðảng, Nhà nước về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao nhân dân, ngành Tuyên giáo cả nước cần xác định nhận thức sâu sắc: Hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc là một lĩnh vực khó, chúng ta lại phải thực hiện trong điều kiện vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu phương tiện, kinh nghiệm còn chưa nhiều, nên phải tư duy về phương thức mới sao cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiếp tục góp phần tích cực vào xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ban Tuyên giáo Trung ương là đầu mối phối hợp với các ban, ngành liên quan, phân công, phân nhiệm cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ từng ngành để thực hiện Kết luận 16-KL/T.Ư ngày 14-2-2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, nâng cao chất lượng dự báo tham mưu chiến lược để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Ðảng.

Thống nhất nội dung và biện pháp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo khác của Ðảng và Nhà nước.

Cổ vũ, giáo dục tinh thần bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng các tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

Về công tác báo chí, trong năm qua, ngành Tuyên giáo đã định hướng tốt cho báo chí cả nước, nâng cao tính chiến đấu của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu mới và trước nhiều thách thức, nhất là thách thức phải đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hòng lợi dụng báo chí, mạng xã hội để xuyên tạc đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, báo chí cần thể hiện rõ tính chiến đấu, trở thành chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Ðảng, đấu trạnh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đổi mới tư duy về công tác quản lý báo chí trong điều kiện hiện nay; nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống vấn đề, sự kiện, chủ động thông tin, chiếm lĩnh thông tin để định hướng dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý để báo chí trực tiếp là kênh thông tin cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, là cầu nối giữa Ðảng với dân. Phát huy vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan chủ quản; khắc phục sự lỏng lẻo, chồng chéo trong quản lý hoạt động báo chí; không để xảy ra tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, giật gân, câu khách của một số báo, nhất là trong một số ấn phẩm phụ, số chuyên đề, báo mạng, kênh truyền hình. Ðẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể hệ thống báo chí; khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Quan tâm, chăm lo hơn nữa để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ báo chí có năng lực và phẩm chất của người làm báo cách mạng, vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về các kiến nghị, đối với các ý kiến đề xuất, kiến nghị nêu trong các báo cáo và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích, tổng hợp, tùy theo thẩm quyền, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, giải quyết.

Mừng năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tôi tin tưởng và chúc các đồng chí: Phát huy ưu điểm và những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động của công tác tuyên giáo, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm 2014.

Chúc toàn thể các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

 

(*) Ðầu đề là của Báo Nhân Dân.

Theo Nhandan.vn