Thứ ba,  22/06/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 13-1 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Ðinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2013, ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, các nhiệm vụ chính trị của đất nước, nỗ lực, sáng tạo, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, cổ vũ những cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động tuyên truyền định hướng dư luận về các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong Ðảng, trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực đến tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém mà nhiều năm qua đã nêu nhưng khắc phục còn chậm, đó là: Dự báo, phát hiện các vấn đề, tình huống nhạy cảm, phức tạp chưa thật sự chủ động, kịp thời; thể chế hóa các chủ trương của Ðảng, ban hành chính sách mới của Nhà nước còn chậm và lúng túng; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng còn chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức. Ðấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn thiếu tính sắc bén, còn thiên về áp đặt một chiều.

Tại hội nghị, từ thực tiễn của đơn vị, địa phương, các đại biểu thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong năm 2014. Ðó là: Bám sát tình hình trong nước và quốc tế, nâng cao khả năng dự báo để tham mưu tốt giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tập trung tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp, bám sát tình hình trong nước và quốc tế, tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu, đề xuất với Trung ương và các cấp ủy Ðảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của đất nước, của địa phương đề ra trong năm 2014. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI), ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, góp phần đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa; tạo sự thống nhất cao trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư ghi nhận, và biểu dương những kết quả toàn diện ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2013. Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, đồng chí gợi mở một số nội dung về nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trước yêu cầu mới; yêu cầu ngành Tuyên giáo cả nước cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh tư tưởng của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị – xã hội, tạo niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Ðảng, Nhà nước, thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu Ðại hội XI của Ðảng đề ra (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Ðinh Thế Huynh chỉ rõ phương hướng, những nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2014 trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, cơ hội lớn, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Ðể hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chất lượng rất cao, đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2014: Cần phải khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường vươn lên để chấn hưng đất nước; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2014, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2016), thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng. Năm 2014 công tác tuyên giáo có trách nhiệm rất lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp sửa đổi, nhất là những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về Hiến pháp và ý thức chấp hành Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch. Tập trung triển khai việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tuyên giáo. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp, nhất là công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục…; chất lượng nội dung các đề án, chương trình công tác liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia tích cực vào nhiệm vụ tổng kết 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ việc chuẩn bị tiến hành Ðại hội Ðảng các cấp trong năm 2015, tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Chủ động công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, sớm phát hiện và đánh giá đúng mức tác động của những diễn biến tư tưởng, tâm trạng tiêu cực trong xã hội, từ đó đề ra các biện pháp xử lý phù hợp, phòng ngừa và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động, tích cực hơn nữa trong đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hóa, văn học – nghệ thuật. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động của ngành.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải nâng cao hơn nữa tính chính trị, khoa học, tính nhân văn, tính chiến đấu, đề cao tính thuyết phục, kiên trì và thực hiện tốt hơn nữa phương châm công tác tuyên giáo phải đi trước một bước góp phần tạo nên sự thống nhất trong Ðảng và sức mạnh của sự đồng thuận trong xã hội.

 

Theo Nhandan.vn