Thứ sáu,  12/08/2022

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Ngày 09/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Bộ Công an để kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

 

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Bộ Tư lệnh CSCĐ. Theo đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các cấp ủy trong Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; từng bước được nhận diện, chỉ ra một cách cụ thể. Những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái đã tự điều chỉnh, tự sửa chữa và được tập thể giúp đỡ khắc phục qua việc thực hiện cam kết. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có ý thức hơn trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tính chủ động trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các nhiệm vụ giải pháp về tổ chức, cán bộ, cơ chế, chính sách về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng về phát huy vai trò các đoàn thể quần chúng tham gia xây dựng Đảng đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghiệm vụ chính trị của lực lượng CSCĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác thực hiện còn tồn tại một số hạn chế. Đó là công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị ở một số tổ chức đảng (Chi bộ) chưa thường xuyên; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số nơi chưa đều kỳ, chất lượng còn hạn chế; việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị ở một số đơn vị còn hình thức…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ chú ý nhận dạng những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên ở mỗi đơn vị; xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ; thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về công tác tổ chức, cán bộ… Đồng thời, chủ động cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan tới nội dung kiểm tra và phối hợp với Đoàn kiểm tra để thực hiện đúng yêu cầu kiểm tra đề ra.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, việc kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đánh giá đúng thực chất, nhằm giúp các tổ chức đảng, các đơn vị tiếp tục phát huy mặt mạnh, chỉ ra điểm thiếu sót để có hướng khắc phục. Trong quá trình làm việc, hai Bên cần tăng cường trao đổi, tìm hiểu, đối chiếu để đi đến thống nhất và đánh giá thực chất vấn đề. Trên tinh thần khen đúng, phê bình, góp ý đúng để góp phần làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng ở đơn vị…

Theo Chinhphu