Thứ ba,  16/08/2022

Đồng Tháp kết nạp được gần 6.000 đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đồng Tháp đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã kết nạp được gần 6.000 đảng viên mới.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ phòng Dịch vụ khách hàng – Ngân quỹ,
Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank Đồng Tháp.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn với quan điểm chỉ đạo là tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của đảng ủy xã, phường, thị trấn; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động, trọng tâm là chi bộ ấp, khóm. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn từ tỉnh đến cơ sở nhằm tăng trách nhiệm, nâng cao năng lực và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm thực hiện; chất lượng đảng viên mới được nâng cao, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.941 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 58.773 đảng viên, chiếm 3,67% so với dân số. Nhìn chung, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên về nhiều mặt. Cụ thể, số lượng đảng viên nữ mới kết nạp là 2.872 đồng chí; đảng viên kết nạp từ nguồn đoàn viên là 4.446 đồng chí; có 198 đảng viên là người dân tộc. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cơ bản được thực hiện nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trước mắt và lâu dài; tích cực, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp sau năm 2020, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thường xuyên thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Theo Dangcongsan