Thứ bảy,  18/09/2021

UBND tỉnh tổng kết Pháp lệnh cựu chiến binh

LSO-Ngày 18/7/2014, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị  

Pháp lệnh CCB Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006, Pháp lệnh gồm 5 chương, 18 điều. Hơn 8 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh CCB trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB và nhân dân về vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB, của CCB có chuyển biến tích cực và rõ nét hơn. Tổ chức bộ máy cơ quan Hội CCB các cấp được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ các cấp hội luôn được coi trọng, đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở luôn được kiện toàn; trình độ, năng lực công tác được nâng lên, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; kết quả đã phát triển được hơn 11.200 hội viên CCB. Thông qua các hoạt động, Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn hội viên ưu tú để phát triển Đảng, trong 8 năm qua đã giới thiệu cho tổ chức Đảng hơn 1 nghìn hội viên ưu tú và đã có gần 860 hội viên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam tỷ lệ hội viên là đảng viên đạt hơn 29%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp với Hội CCB tỉnh trong thực hiện Pháp lệnh CCB Việt Nam. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể đặc biệt là tổ chức Hội CCB các cấp cần phối hợp chặt chẽ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, và tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 66 ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Bình trao bằng khen cho các tập thể

Nhân dịp này, có 7 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen và 9 tập thể được Hội CCB tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh CCB Việt Nam.

ĐÌNH QUANG