Thứ bảy,  25/09/2021

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân

Luật Tiếp công dân được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 25/11/ 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 7/2014. Để triển khai thi hành Luật được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 18/7/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1696/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân.

Theo Bộ Tư pháp, việc triển khai kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch tập trung quy định một số nhiệm vụ cần thiết triển khai ngay như:
Phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Tiếp công dân trong cơ quan Bộ Tư pháp; hoàn thiện thể chế nội bộ về công tác tiếp công dân của Bộ Tư pháp; kiện toàn tổ chức, bố trí cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân; Tổ chức buổi tiếp công dân của Bộ trưởng; tích hợp, cập nhật Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan để kết nối với cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ…

Trong khi chờ Quy chế tiếp công dân (mới) của Bộ Tư pháp được ban hành, các nội dung khác về việc tiếp công dân tiếp tục được thực hiện theo Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp(ban hành kèm theo Quyết định số 3960/QĐ-BTP ngày 26/9/2011) và các văn bản khác có liên quan.

Kế hoạch có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo CPV