Thứ hai,  02/08/2021

Bốn nhóm vấn đề mới trong Luật Hải quan số 54/2014/QH13

Sáng 25-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức giới thiệu Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2015) để cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan báo chí hiểu rõ hơn về những điểm mới cùng lợi ích thiết thực.

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 có bốn nhóm vấn đề mới: Thứ nhất, cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan, nội luật hóa cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập; Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hải quan, tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế; Thứ ba, sửa đổi, bổ sung những quy định trong luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan, phù hợp văn bản pháp luật liên quan và thực tế xuất nhập khẩu; Thứ tư, nhóm vấn đề kiện toàn tổ chức của hải quan. Theo Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Hải quan mới và chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp bộ máy, nhân lực để thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

Theo Nhandan