Chủ nhật,  20/06/2021

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài. Nội dung bản Chỉ thị nêu rõ: Để quản lý chặt chẽ các đoàn đi công tác nước ngoài (đi thăm, làm việc, nghiên cứu), phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, nhất là Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị; bảo đảm việc tổ chức đi công tác nước ngoài thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tốt những điểm sau đây: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị và các quy định liên quan của Đảng và Nhà nước. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý các hoạt động đối ngoại. Người đứng đầu cấp ủy và tổ chức Đảng ở Trung ương và địa phương phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại, nhất là việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài của cơ quan, tổ chức, địa phương mình phụ trách; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo mật trong hoạt động đối ngoại. Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải bảo đảm đúng quy định pháp luật của nước sở tại.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hằng năm (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó có mục riêng về kinh phí đi công tác nước ngoài. Kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm phải cụ thể, bảo đảm sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, phù hợp với khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, địa phương. Hạn chế tối đa việc cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực… bằng ngân sách nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo, trình duyệt nhân sự đi công tác nước ngoài thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo đúng thời gian và quy định hiện hành.

Các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác đón, nội dung, chương trình làm việc cụ thể; lưu ý cần trao đổi trước với cơ quan đại diện của ta ở nước đến để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn ra và thống nhất quản lý, tránh trùng lặp với các đoàn đi trước.

Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài, phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Thời gian mỗi chuyến đi công tác nước ngoài cần phải tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, trên cơ sở bảo đảm yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm…

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Hằng năm, Ban Đối ngoại T.Ư chủ trì, phối hợp Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổng hợp đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Theo Nhandan.vn