Thứ ba,  22/06/2021

Tập trung, chủ động nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

LSO-Cách đây 84 năm, ngày 1-8-1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ: Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này khi được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và bắt đầu từ ngày 1/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc. Ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của nhân dân. Từ đó ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Cán bộ Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo chuẩn bị nội dung cho bản tin thông báo nội bộ – Ảnh: THANH SƠN

Trải qua 84 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng với nhiều cơ quan có những tên gọi khác nhau và những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử, như: Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền, Ban Tuyên huấn, Ban Văn hóa giáo dục, Ban Văn hoá văn nghệ, Ban Tư tưởng – Văn hoá, Ban Khoa giáo, Ban Tuyên giáo…

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII chuẩn y, lấy ngày 1/8 hàng năm là ngày Truyền thống công tác Tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 84 năm lịch sử, Đảng ta luôn nhận thức công tác tư tưởng có tầm quan trọng hàng đầu, là một bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng; góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai”, do đó “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”.

84 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng phát triển và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng; luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào trong nước, gây dựng cơ sở, tổ chức cách mạng, giác ngộ tinh thần yêu nước của nhân dân, đứng lên đấu tranh, làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa… Sau Cách mạng Tháng Tám, công tác tuyên giáo tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, vận động quần chúng thi đua yêu nước, đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, công tác tư tưởng góp phần động viên quân dân cả nước nêu cao chủ nghĩa yêu nước, quyết tâm xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đánh cho Mỹ cút, đánh cho  ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày đất nước thống nhất và thực hiện đổi mới, công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, dự báo, phát hiện, đề xuất và tham gia xử lý những vấn đề bức xúc trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; góp phần định hướng và giải quyết những vấn đề tư tưởng liên quan đến xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng.

Những năm qua, ngành Tuyên giáo Lạng Sơn từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên từng bước trưởng thành, đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nói chung và hoạt động công tác tuyên giáo nói riêng đạt kết quả các mặt công tác. Công tác tham mưu, tổ chức triển khai quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng bước nâng cao chất lượng, đạt yêu cầu đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội được triển khai kịp thời, có bước tiến bộ. Công tác chuyên môn có bám sát và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác đã tạo sự chuyển biến mới, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng nhiệm kỳ. Toàn ngành tuyên giáo tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao hơn về trách nhiệm, nhận thức được tình hình, đề ra giải pháp, phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực, những vấn đề cụ thể, chỉ đạo, hướng dẫn gắn với kiểm tra, kịp thời giải quyết những phát sinh từ thực tiễn.

Đạt kết quả trên như đã nêu, trước hết là được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp uỷ các cấp, sự phối hợp, chia sẻ và hỗ trợ của các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các phòng ban chuyên môn, đoàn thể chính trị xã hội của các huyện, thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, toàn ngành tuyên giáo ở tỉnh ta còn có những hạn chế cần tiếp tục phấn đấu khắc phục, đó là: chất lượng phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết chưa đáp ứng yêu cầu, việc cụ thể hoá nghị quyết chưa sát thực tiễn. Công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền chưa đồng bộ. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phê phán, lên án các tiêu cực, tệ nạn xã hội… và một số vấn đề mang tính nhạy cảm còn hạn chế, hiệu quả việc nắm bắt dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội chưa cao. Tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng vẫn còn mặt hạn chế, xử lý một số tình huống mới nảy sinh còn bị động, lúng túng. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa sâu rộng, còn hình thức chưa tạo được sự lan tỏa rộng khắp. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chưa đồng đều, còn một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong những năm tới được dự báo là tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước còn tiếp tục khó khăn và diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tỉnh ta. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện tốt việc cụ thể hoá, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp uỷ các cấp. Định hướng kịp thời nội dung và nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn gắn với tuyên truyền những ngày kỷ niệm trong từng năm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm công dân, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và trong nhân dân. Sự nhất trí và đồng thuận này là nhân tố tạo nên sức mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Thứ hai, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng và những bức xúc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kiên quyết, chủ động ngăn chặn, kịp thời xử lý những tư tưởng và hành vi sai trái; bác bỏ các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Chống tư tưởng kèn cựa, bè phái, cục bộ; nghiêm trị những kẻ tham nhũng, thoái hóa, biến chất, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tuyệt đối không để xảy ra các “điểm nóng” để bọn xấu kích động, lôi kéo chống phá. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, uốn nắn để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo; giải quyết những vướng mắc trong cơ chế phối hợp giữa các ngành thuộc khối này. Đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử Đảng; lịch sử truyền thống của các ngành, địa phương, các xã, phường, thị trấn theo kế hoạch.

Thứ tư, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy lý luận chính trị cho các đối tượng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng dự học nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố.

Thứ năm, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị mà trọng tâm là làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những nội dung và việc làm cụ thể hàng tháng của từng người, từng cơ quan, đơn vị và từng địa bàn Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị theo phương châm “nói đi đôi với làm”; cán bộ lãnh đạo phải đi trước, làm trước, phải nêu gương về đạo đức; đồng thời thực hiện nghiêm sự giám sát của tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể và của nhân dân.

Thứ sáu, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của ban tuyên giáo  các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là ban tuyên giáo cấp cơ sở.

Kỷ niệm 84 năm lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, những người làm công tác tuyên giáo trong hệ thống tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn càng thêm tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; càng thấm thía với các thế hệ đi trước, nguyện không ngừng học tập, đúc rút kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

NÔNG VĂN THẢM