Thứ hai,  27/06/2022

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin cần tiếp tục được bảo vệ và phát triển

Nhìn lại quá trình lịch sử từ khi Học thuyết Mác ra đời, đặc biệt sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công năm 1917 đến nay, các thế lực thù địch không lúc nào ngừng công kích, chống phá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và CNXH. Vậy vì sao những kẻ thù của cách mạng lại hết sức hoảng sợ, luôn tìm trăm phương nghìn kế để phản bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin và CNXH một cách hằn học như vậy?

Chúng ta biết rằng, học thuyết Mác – Lê-nin với bản chất cách mạng và khoa học đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén để đấu tranh vì mục tiêu cao cả của nhân loại là xóa bỏ chế độ thống trị của giai cấp tư sản, tiến lên xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công. Đó là xã hội XHCN và cộng sản chủ nghĩa. Vì vậy, giai cấp tư sản không bao giờ đi chung con đường mà C.Mác, Ph.Ăng-ghen và V.I. Lê-nin đã vạch ra cho nhân loại.

 

 C. Mác và Ph.Ăng-ghen (Ảnh tư liệu).

Từ sau sự kiện “động đất chính trị” ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã nhân cơ hội đó ra sức tuyên truyền đề cao xã hội tư bản, hô hào rời bỏ CNXH và đi theo con đường TBCN. Chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin và CNXH, thậm chí còn định ra cả thời gian sụp đổ chế độ XHCN ở những nước còn lại, trong đó có Việt Nam. Trong hàng ngũ những người cộng sản và nhân dân, thực tế có một số người đã nhiễm phải những luận điệu tuyên truyền hết sức tinh vi, hiểm độc của các thế lực thù địch, từ đó nảy sinh t­ư tưởng bi quan, dao động, bàng quan, thậm chí đánh mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin và CNXH. Trước tình hình đó, những người cộng sản chân chính cần phải bình tĩnh, tăng cường đoàn kết thống nhất ý chí và hành động để bảo vệ các giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và toàn bộ thành quả của cuộc cách mạng XHCN.

Trong nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội, xét lại liên tục công kích, chống phá quyết liệt Học thuyết Mác – Lê-nin cả về lý luận và thực tiễn. Trên phương diện lý luận, chúng tìm mọi cách bác bỏ từng luận điểm riêng lẻ, từng bộ phận rồi đi đến phủ nhận toàn bộ Học thuyết Mác – Lê-nin. Trên phương diện thực tiễn, chúng mượn cớ sự sụp đổ của mô hình CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô (trước đây) để suy xét và rao giảng một cách võ đoán rằng, “mô hình đổ thì học thuyết cũng đổ theo”; từ đó tung ra không ít luận điệu để cổ xúy cho cái gọi là, nội dung thời đại ngày nay đã thay đổi!?

Thế nhưng thực tiễn lịch sử cách mạng thế giới đã chứng minh, những tư tưởng, lý luận mà các nhà kinh điển mác-xít nêu ra được dựa trên cơ sở nghiên cứu và phát hiện những quy luật khách quan trong tự nhiên, xã hội, tư duy và những thành tựu khoa học-kỹ thuật của nhân loại. Chẳng hạn, học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của C.Mác đã luận giải một cách khoa học về quy luật vận động phát triển tự nhiên của xã hội loài người là một quá trình từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện và trải qua các giai đoạn khác nhau. Sự thay thế nhau của các hình thái kinh tế-xã hội, từ thấp lên cao trong lịch sử đã chứng minh rất thuyết phục tính cách mạng và khoa học của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của C.Mác. Chính sự phát hiện chính xác quy luật vận động khách quan của lịch sử loài người mà học thuyết hình thái kinh tế-xã hội luôn tràn đầy sức sống, trở thành linh hồn của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Vì vậy, không thể mượn cớ sự sụp đổ mô hình CNXH cụ thể ở một quốc gia nào đó để bài bác và phủ định chủ nghĩa Mác – Lê-nin và CNXH.

Khi nghiên cứu về sự tan rã của Nhà nước XHCN ở Liên Xô (trước đây) và các nước Đông Âu, nhiều chính khách và nhà khoa học đã phân tích sâu sắc và thuyết phục, nêu ra một trong những nguyên nhân chủ quan của các Đảng Cộng sản ở những nước đó đã vận dụng học thuyết Mác – Lê-nin một cách cứng nhắc, giáo điều, duy ý chí, nên dẫn đến hết sai lầm này đến sai lầm khác, đã đẩy đất nước tới bờ vực thẳm. Sự sụp đổ chế độ XHCN ở một số nước trong mấy thập kỷ trước đây, thực chất chỉ là sự sụp đổ của mô hình cụ thể, chứ không làm xoay chuyển được nội dung, tính chất thời đại ngày nay. Đảng ta luôn khẳng định: Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, được mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định tính tất yếu: “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH”(*).

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, nhiều nước TBCN đã và đang có sự điều chỉnh để thích nghi. Nếu chỉ ngắm nhìn bề ngoài, hiện nay có không ít người ngộ nhận bản chất CNTB đã thay đổi, không còn bóc lột nữa và dân chủ, nhân đạo hơn. Nhưng, như C.Mác đã phân tích, dù CNTB có thay hình đổi dạng, thì thực chất quá trình tồn tại của CNTB vẫn dựa trên sự bóc lột giá trị thặng dư. Cho dù khoa học và công nghệ trên thế giới ngày càng phát triển, giá trị thặng dư được che lấp rất tinh vi trong quá trình khai thác các thiết bị máy móc và những quan hệ kinh tế-xã hội rất phức tạp, đa chiều, làm cho không ít người lầm tưởng quy luật giá trị thặng dư đã biến mất. Song, C.Mác đã vạch rõ, suy cho cùng chỉ có lao động sống mới tạo ra lợi nhuận là giá trị thặng dư. Vì vậy, học thuyết về giá trị thặng dư của C.Mác vẫn luôn là “hòn đá tảng”, là cơ sở để phân tích, xem xét bản chất kinh tế-chính trị của CNTB hiện đại.

Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn không ngớt công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đề cao CNTB hiện đại, ra sức tán dương các quan điểm ngoài mác-xít. Nhưng hãy đặt câu hỏi, trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay, có học thuyết nào mang tính nhân văn, nhân đạo cao cả và có sức cổ vũ, thuyết phục, tập hợp được hàng trăm dân tộc, cùng hàng tỷ người trên thế giới đứng lên đấu tranh để xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, lệ thuộc, như học thuyết Mác – Lê-nin? Thử hỏi, nếu không có Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, không có CNXH được xây dựng và phát triển trên đất nước Nga Xô-viết, thì làm sao nhân loại có thể tiêu diệt được những con quái vật chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai? Và, nếu không có một hệ thống XHCN hùng mạnh trong nhiều thập kỷ trong thế kỷ XX trước đây, với Liên Xô làm trụ cột, thì nhân loại sẽ ra sao khi mà những tên đế quốc hiếu chiến tự cho mình quyền định đoạt số phận các dân tộc nhỏ yếu, kém phát triển? Khi ấy, chắc chắn nhân loại sẽ còn phải chứng kiến không ít cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” do các thế lực hiếu chiến quốc tế gây ra.

Trong những thập kỷ tới của thế kỷ XXI, CNXH sẽ còn gặp nhiều khó khăn trên con đường phát triển. Song, cần phải khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác – Lê-nin vẫn có ảnh hưởng rất sâu sắc và mạnh mẽ trong đời sống của nhân loại tiến bộ; sẽ vẫn luôn đứng vững trong cuộc đấu tranh của những người cộng sản và nhân dân lao động, kể cả ở những nước mà chế độ XHCN đã tan rã…

Đối với cách mạng Việt Nam, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã thể hiện trong toàn bộ tiến trình vận động và phát triển của cách mạng từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công truyền bá và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của cách mạng nước ta, Người đã cùng Đảng ta luôn giữ vững sự trung thành, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin luôn tràn đầy sức sống hiện thực trên đất nước Việt Nam thân yêu. Thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, đặc biệt những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước trong gần 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, càng củng cố vững chắc niềm tin, niềm tự hào của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vào con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

(*) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 20111, tr.69.

Theo Dangcongsan.vn