Thứ sáu,  01/07/2022
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Cải cách tư pháp cần kịp thời, đồng bộ với cải cách hành chính

Ngày 13-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) T.Ư đã tiến hành phiên họp thứ 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP T.Ư.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo của Tổ nghiên cứu liên ngành về kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo Văn kiện Ðại hội lần thứ XII của Ðảng (liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp và CCTP); các Báo cáo của Ban Cán sự Ðảng Bộ Tư pháp về một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Dân sự năm 2005.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng. Báo cáo của Tổ nghiên cứu liên ngành về dự thảo nội dung xây dựng Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, đã có những nhận xét, đánh giá sát thực với tình hình thực hiện các nhiệm vụ CCTP trong thời gian qua, nêu được những quan điểm, định hướng lớn về công tác tư pháp và CCTP trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cho rằng, báo cáo của Ban Cán sự Ðảng Bộ Tư pháp về một số nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung hai bộ luật này là cần thiết. Mục tiêu, quan điểm, nội dung sửa đổi hai bộ luật này phù hợp với chủ trương hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự được nêu trong Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020; Văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI, các kết luận của Bộ Chính trị về công tác CCTP và những nội dung mới của Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch nước yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng (về công tác tư pháp và CCTP), trình Tiểu ban văn kiện Ðại hội XII của Ðảng.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Ðảng Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo việc chỉnh lý dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Ðối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau cần trình hai phương án, có lập luận khoa học, thuyết phục đối với mỗi phương án và thể hiện rõ quan điểm của Ban soạn thảo. Cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ những vấn đề mới phát sinh trên cơ sở phù hợp với đường lối của Ðảng và Hiến pháp; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nói trên trình Quốc hội vào năm 2015.

Nhấn mạnh việc thể chế hóa các chủ trương CCTP về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay, Chủ tịch nước nêu rõ: Ðây là thời điểm, là cơ hội rất thuận lợi cho việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Ðảng về công tác tư pháp và CCTP. Các cơ quan tư pháp T.Ư, các bộ, ngành liên quan cần nắm bắt cơ hội này, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật đã được phân công theo đúng tiến độ, bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, bảo đảm các chủ trương của Ðảng về công tác tư pháp và CCTP được xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW phải được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời.

Các cấp ủy, tổ chức Ðảng của cơ quan tư pháp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan, tổ chức tham gia chủ động, tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao vào quá trình xây dựng, thảo luận và đóng góp ý kiến cho Văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, nhất là phần về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, về công tác tư pháp và CCTP. Thông qua đó, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CCTP, thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCTP, bảo đảm CCTP cần kịp thời, đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới phát triển kinh tế để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

Theo Nhandan