Chủ nhật,  03/07/2022

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với công tác phát triển đảng viên

LSO- Sự ra đời của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn được đánh dấu bởi Nghị quyết số 101-NQNS/LKVB, ngày 27/9/1954 của Liên khu ủy Việt Bắc “công nhận đề nghị của Tỉnh ủy về việc thành lập Đảng bộ cơ quan dân chính đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn”. Đến nay, đã 60 năm với bao biến cố, thăng trầm cùng lịch sử: thành lập (1954), sáp nhập (1976), giải thể (1978), tái thành lập (1984) và 4 lần đổi tên. Nhưng dù ở thời điểm nào, Đảng ủy Khối vẫn luôn quan tâm đến xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức khảo sát, nghiên cứu tình hình thực tiễn để xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên của từng nhiệm kỳ. Trong đó nhấn mạnh phương châm “Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng”, kết nạp đảng viên phải đảm bảo tăng về số lượng và đi đôi với nâng cao chất lượng, đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục. Hằng năm, Ban Thường vụ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp thực tiễn cơ quan, đơn vị.

 

Chi đoàn Báo Lạng Sơn và Đài PTTH tỉnh giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

Do xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp thực tiễn và có kế hoạch cụ thể từng năm nên công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có tiến bộ rõ rệt. Hằng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban của Đảng ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, kịp thời bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Vì vậy đã chủ động tạo nguồn cho công tác kết nạp đảng viên cũng như điều kiện để chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị. Số đảng viên của Đảng bộ tăng khá nhanh, năm 1986 Đảng bộ chỉ có 785 đảng viên, năm 2000 có 2.100 đảng viên, đến năm 2014 số đảng viên đã tăng lên 3.813 đồng chí, riêng trong 8 tháng đầu năm 2014, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 60 năm ngày  thành lập Đảng bộ Khối, đã kết nạp được 198 đảng viên, vượt 32% kế hoạch năm 2014 đề ra, tăng 51,33% so với cùng kỳ năm 2013.

Do đảm bảo được chất lượng đảng viên mới kết nạp, từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến các cấp ủy cơ sở đã chủ động được nguồn để xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển đảng viên và đem lại những kết quả đáng khích lệ. Song công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vẫn còn hạn chế, đó là một số cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên chưa gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; có đoàn thể chưa chủ động trong việc lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ; có cấp ủy chưa nắm chắc nghiệp vụ, còn lúng túng trong thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên,… Từ thực tiễn chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc yêu cầu, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thứ hai, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phải chỉ đạo chặt chẽ, cấp ủy phụ trách phải bám sát cơ sở. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của Ban Tổ chức và các ban của Đảng ủy trong việc hướng dẫn cấp ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú.

Thứ ba, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng phải gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và gắn với thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ cho quần chúng, nhất là lực lượng trẻ để họ có hiểu biết về truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó tạo nên phong trào thi đua tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng tại mỗi cơ sở.

Thứ năm, phát huy vai trò chủ động của các đoàn thể chính trị – xã hội trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét, rèn luyện, bồi dưỡng, kết nạp.

Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ “Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới;…”. Theo tư tưởng chỉ đạo đó, với những nội dung, biện pháp được vận dụng phù hợp với thực tế của Đảng bộ, trong thời gian tiếp theo nhất định công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn. Đó cũng là cách tốt nhất để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng trong thực tiễn.

PHẠM THU HẰNG (Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh)