Thứ năm,  11/08/2022

Sắp xếp tổ chức bộ máy: Nỗ lực của thành phố

(LSO) – Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

   Chỉ đạo quyết liệt

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết 18,19 của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa; chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai 7 nhiệm vụ theo lộ trình từng giai đoạn và 10 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục; phân công cụ thể cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị làm đầu mối chủ trì tham mưu trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố thực hiện sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyển giao Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố về Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề nghị UBND tỉnh sáp nhập Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND thành phố; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về Ban Tuyên giáo Thành ủy; đang xin chủ trương phương án nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ thành phố.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố hướng dẫn phòng trừ bệnh do vi rút trên lúa, ngô cho người dân

Đối với sáp nhập thôn, khối, hiện thành phố có 75/104 thôn không đạt quy mô số hộ (41 thôn, 34 khối phố), trong năm 2018 sẽ thực hiện sáp nhập 26 thôn, khối phố thành 13 thôn, khối phố, hiện đang triển khai thực hiện. Từ năm 2019 đến năm 2021 sẽ hoàn thành việc sáp nhập theo quy định.

Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố ban hành đề án về tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố với mục tiêu từ năm 2018 đến năm 2021 tinh giản 10% cán bộ, công chức cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện thí điểm mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 2 phường, xã (phường Chi Lăng và xã Quảng Lạc); đẩy mạnh luân chuyển, bố trí điều động cán bộ từ thành phố về cơ sở và ngược lại. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, điều động 39 trường hợp, trong 8 tháng đầu năm 2018 luân chuyển 7 trường hợp.

Về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong 8 tháng đầu năm, thành phố chỉ đạo ngành giáo dục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô trường, lớp học một cách hợp lý, thành lập Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ tự chủ một phần kinh phí; sáp nhập Trạm Y tế phường Tam Thanh, phường Hoàng Văn Thụ vào Trung tâm Y tế thành phố; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác danh thắng Nhị -Tam Thanh từ Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành phố.

Qua  đó, thành phố đã triển khai bước đầu có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan khối đảng, chính quyền của thành phố; sáp nhập thôn, khối phố và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

     Những vấn đề đặt ra

Theo đánh giá của lãnh đạo Thành ủy, trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy cũng có những khó khăn, ví như khi sáp nhập một số cơ quan khối đảng với khối chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng còn lúng túng trong việc kết hợp, cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cơ chế vận hành, chế độ, chính sách tiền lương… Hay khi nghiên cứu thành lập văn phòng giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể cũng gặp vướng mắc về điều lệ của các tổ chức, mối quan hệ công tác, cơ chế vận hành; hoặc khi Phòng Y tế sáp nhập vào Văn phòng HĐND – UBND thành phố cũng gặp khó khăn vì hiện chưa có hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Việc thực hiện chuyển đổi mô hình các cơ sở từ công lập ra ngoài công lập còn khó khăn do chưa có những cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này…

Để phát huy kết quả, khắc phục những hạn chế, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Quang Tuấn, Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa các giải pháp như: tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nghị quyết 18, 19; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch đã ban hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu chủ trì trong việc tổ chức triển khai thực hiện, tin chắc việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… sẽ được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

PHÙNG KHIÊM