Chủ nhật,  03/07/2022

Lạng Sơn qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa XI) về công tác dân vận

LSO-Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; ngày 11/9/2013 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành chương trình hành động số 86-CTr/TU, với 5 mục tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
Thanh niên xung kích làm đường vào xã Quảng Lạc – Ảnh: DIỆU HẰNG

Sau khi Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa XI) được ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), đồng thời xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, 100 % các huyện, thành ủy và các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các chi đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp, ngành mình. Qua học tập quán triệt bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, các nội dung về công tác dân vận đã được gắn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chọn những nội dung đột phá, vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả bước đầu.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, trọng tâm là nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt là khi xảy ra sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết các tranh chấp trên biển. Các cấp chính quyền, sở, ban ngành đã chủ động xuống thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp Trung Quốc để họ yên tâm sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Qua quá trình triển khai, tổng kết nhận thấy công tác tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội hết sức quan trọng đã giúp ổn định tư tưởng của quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng biên giới. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua trên địa bàn không để xảy ra tình trạng gây rối, mất an ninh trật tự, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu diễn ra bình thường.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đạo đức công vụ đã được đổi mới và xác định là việc làm then chốt trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chính quyền các cấp đã định kỳ thực hiện lịch tiếp công dân, thiết lập chế độ đi cơ sở, làm việc tại cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Các sở, ban ngành đã phối hợp tham mưu xử lý những vụ việc tiêu cực, tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài. Công tác đánh giá, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ được thực hiện tốt gắn với việc tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.660 lượt công dân, tỷ lệ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền được thực hiện tốt, năm 2013 là 89,8 % và 6 tháng đấu năm là 79,8%.

Đổi mới trong công tác tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) “ Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “ Về công tác dân tộc”; “ Về công tác tôn giáo”; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, của Bộ Chính trị (khoá X) gắn sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục lãnh đạo củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, công đoàn, hội vững mạnh, xoá thôn, đơn vị “trắng” đoàn viên, hội viên, giai đoạn 2011 – 2015; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII)… Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng và ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ban ngành về thực hiện công tác dân vận. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các Hội quần chúng về thực hiện công tác dân vận và sắp tới chuẩn bị ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn.

MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tập trung hướng về cơ sở, tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao ý thức tự quản ở cộng đồng dân cư; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;  Đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”; “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, đồng thời xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa, lựa chọn các nội dung giám sát và phản biện cũng như các nội dung tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.832 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, điển hình như: “Phối hợp vận động nhân dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ”;“Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào “5 không, 3 sạch”.

Có thể thấy, qua một năm với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành, Nghị quyết 25-NQ/TW thực sự đã đi vào cuộc sống, khẳng định được những thành công bước đầu. Tuy nhiên, để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác dân vận trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, xác định những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Các hoạt động cần tăng cường hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán và đại biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống mới phát sinh ngay tại cơ sở.

LƯƠNG ĐÌNH HOÀN