Thứ ba,  05/07/2022

Ngân hàng Nhà nước tỉnh & Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác

LSO-Ngày 9/10/2014, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết công tác phối hợp

Nội dung phối hợp là triển khai các hoạt động tuyên truyền về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong hệ thống ngân hàng tỉnh; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; phối hợp vận động triển khai các chính sách xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… Thông qua đó, để nhân dân hiểu về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nắm diễn biến, kết quả hoạt động ngân hàng, tiền tệ.

Trên cơ sở nội dung ký kết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp: trao đổi thông tin, tham gia ý kiến… Trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

LÂM GIANG