Thứ sáu,  14/05/2021

Ký Quy chế phối hợp giữa Ban Kinh tế T.Ư và Văn phòng Chính phủ

         

Ngày 13-1, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Quy chế nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Cơ quan và lãnh đạo Đảng, Chính phủ). Nguyên tắc phối hợp bảo đảm thực hiện đúng các chương trình kế hoạch công tác, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cơ quan và lãnh đạo Đảng, Chính phủ; phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế T.Ư và Văn phòng Chính phủ, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nội dung phối hợp giữa hai cơ quan gồm: tham mưu, đề xuất, xây dựng, đôn đốc thực hiện chương trình công tác; nghiên cứu, xây dựng các đề án, báo cáo về kinh tế – xã hội trình Cơ quan và lãnh đạo Đảng, Chính phủ; nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách,… Việc phối hợp bảo đảm tính chất cụ thể, hiệu quả, rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo Nhandan.vn