Chủ nhật,  09/05/2021

Văn phòng T.Ư Ðảng triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Ðảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư chủ trì hội nghị.

Năm 2014, Văn phòng T.Ư Ðảng thực hiện tốt việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc năm 2014 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hội nghị T.Ư; tích cực đôn đốc và phối hợp với các cơ quan chủ trì đề án hoàn thiện các nghị quyết, kết luận hội nghị; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ giúp việc Bộ phận thường trực Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, các tổ biên tập Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn 30 năm đổi mới; tham gia và phục vụ chu đáo Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Ðại hội XII của Ðảng,… Hội nghị tập trung bàn thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trọng tâm là thực hiện các công việc chuẩn bị phục vụ Ðại hội XII của Ðảng; phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Văn phòng T.Ư Ðảng trong năm 2014. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, đồng chí nhấn mạnh, Văn phòng T.Ư Ðảng cần bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư, Chương trình làm việc hằng tháng, quý, năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tình hình thực tiễn để tham mưu, phục vụ các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Ðồng thời theo dõi sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị với Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề mới nảy sinh quan trọng để chủ động xử lý, không để bị động, bất ngờ. Ðồng chí nêu rõ, hiện nay, Ðảng ta đang tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng. Văn phòng T.Ư Ðảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham gia phục vụ tốt hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị về nội dung, nhân sự và hậu cần của Ðại hội; làm tốt nhiệm vụ tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, để các văn kiện đại hội có chất lượng cao, kết tinh trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân ta.

Ðồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, người lao động Văn phòng T.Ư Ðảng cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Ðảng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư,;hực tiễn, đổi mới tư duy, nhạy bén, sáng tạo, có tác phong làm việc khoa học, phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Nhandan.vn