Chủ nhật,  09/05/2021
Trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2014:

Quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc

LSO-Sáng14/1/2015, Ủy ban Dân tộc (UBDT) của Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác dân tộc (CTDT) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị trực tuyến có đồng chí Lý Vinh Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Trong năm 2014, các bộ, ngành địa phương đã phối hợp với UBDT tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách dân tộc, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020. Cả nước đã có 363/363 huyện, 50/50 tỉnh đủ điều kiện đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ II. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và thanh – kiểm tra về việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Qua đó, góp phần lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm từ 2-4%, tốc độ tăng trưởng bình quân của các tỉnh vùng dân tộc và miền núi từ 8-10%.

Tại tỉnh Lạng Sơn, trong năm qua, CTDT được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện trên địa bàn có hiệu quả, đặc biệt là ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng cao, biên giới, đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 còn 14,9%, giảm 3,1% so với năm 2013.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong CTDT năm 2014. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn thách thức và đề nghị UBDT, các địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2015. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt CTDT, nhất là bố trí các nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc miền núi; thường xuyên đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến CTDT, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường của các dân tộc. Đẩy mạnh phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Quan tâm xây dựng đề án cơ cấu tổ chức của UBDT. Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách giảm nghèo vùng đồng bào DTTS. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào DTTS nhằm phá vỡ âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Hội nghị cũng công bố các quyết định khen thưởng của UBDT cho các tập thể và cá nhân. Đồng thời, phát động phong trào thi đua CTDT năm 2015.

XUÂN HƯƠNG