Thứ năm,  06/05/2021

Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng 14-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.
 
 
Hội nghị trực tuyến về công tác dân tộc sáng 14-1.

Năm 2014, UBDT đã bám sát chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc – miền núi (DT-MN) để tập trung điều hành công tác dân tộc (CTDT) có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả. Do vậy, lĩnh vực CTDT đã hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, UBDT đã thể chế hóa các nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chương trình công tác của UBDT, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CTDT; Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng các đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; Đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế về CTDT; Chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II, năm 2014. 

CTDT năm 2014 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo, CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới đang được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn vùng DT&MN ngày càng khởi sắc. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân của các tỉnh vùng DT&MN từ 8 đến 10%, một số địa phương ước đạt mức tăng trưởng cao hơn 10%.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho biết, trong số các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, CTDT cần tập trung phối hợp các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức rà soát kết quả thực hiện Nghị định 05 về CTDT và Chỉ thị 1971 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường CTDT thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược CTDT đến năm 2020; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CTDT. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành giai đoạn 2014 -2020.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong CTDT thời gian qua. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ đặt ra cho CTDT năm 2015 là rất nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2011-2015).

UBDT cần bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình hành động toàn khóa, Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém theo NQTƯ 4 khóa XI. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ kế hoạch, dự toán năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn năm năm 2016 -2021 theo Chỉ thị số 22/CT-TTg và 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề, nội dung mới nhằm triển khai các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực CTDT đạt hiệu quả hơn…

Theo Nhandan.vn