Thứ sáu,  07/05/2021

Khai giảng các lớp Ðại học chính trị và Hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị

Sáng 15-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng hai khối lớp đại học chính trị, khóa 2014 - 2016 và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, khóa 2014 - 2015.

Trong thời gian của khóa học, học viên các lớp được trang bị kiến thức chuyên môn về công tác tổ chức, kiểm tra, tôn giáo và các môn bổ trợ; về Chủ nghĩa Mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ðường lối cách mạng của Ðảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; các chuyên đề đặc thù và bổ trợ.

* Tiếp tục tăng cường cán bộ biên phòng tại các xã, phường biên giới, hải đảo

Ngày 15-1, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tăng cường cán bộ biên phòng tham gia hệ thống chính trị các xã phường, biên giới, biển đảo (1999 – 2014). Ðã có 51 lượt cán bộ biên phòng được tăng cường tại các xã, phường biên giới, biển đảo đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu. Các cán bộ biên phòng đã góp phần giúp các thôn, bản biên giới củng cố các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; hơn một nghìn học sinh tại các thôn, bản được tham gia xóa mù chữ, vận động hơn năm nghìn lượt quần chúng tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường cán bộ biên phòng giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy các xã, phường biên giới, hải đảo.

Theo Nhandan.vn