Thứ hai,  17/05/2021

Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI) cho cán bộ chủ chốt ở các tỉnh, thành phố

Ngày 16/1, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã báo cáo những nét cơ bản toàn bộ 10 nội dung quan trọng mà Hội Nghị Trung ương 10 (khóa XI) đã thảo luận và thông qua như: kết quả thực hiện công cuộc đổi mới đất nước sau 30 năm (1986-2016); kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2016-2020 và Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng lần thứ XII; tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí đến năm 2025… Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị qyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước… Hội nghị Trung ương lần này còn thực hiện một số nội dung quan trọng như thực hiện chất vấn trong Đảng, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 12/1. Tham dự hội nghị có lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt các nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI). Đồng chí khẳng định , các nội dung tại Hội nghị lần này là rất quan trọng để trình trong Đại hội XII của Đảng như: Chuẩn bị báo cáo 30 năm đổi mới của đất nước, chuẩn bị cho báo cáo chính trị Đại hội XII và báo cáo kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015, tổng kết việc thực thi điều lệ Đảng khóa XI…

Sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ triệu tập các báo cáo viên của các tỉnh, thành để tập huấn về Hội nghị Trung ương lần thứ 10, sau đó về quán triệt lại cho các đảng bộ trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các đảng bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đảng viên, cán bộ công chức trên địa bàn tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 – 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Theo CPV