Chủ nhật,  09/05/2021

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Lý luận Trung ương

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, ngày 16-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư tiến hành kỳ họp thứ 14 với chủ đề "Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015". Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì kỳ họp.

Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Ðinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, trao đổi làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện công tác năm 2014 của Hội đồng; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội đồng năm 2015.

Năm 2014, Hội đồng Lý luận T.Ư đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, cụ thể là hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; tư vấn góp phần xây dựng dự thảo văn kiện Ðại hội XII của Ðảng; tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”; hoàn thành các chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; xây dựng các báo cáo tư vấn bảo đảm chất lượng; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Ðảng; thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận và một số nhiệm vụ quan trọng khác,…

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Lý luận T.Ư trong năm 2015 là tích cực tham gia hoàn thiện Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; tư vấn góp phần vào việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; đẩy mạnh triển khai thực hiện và hoàn thành các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015″; mở rộng trao đổi, đối thoại với những người có ý kiến khác hoặc trái với các quan điểm của Ðảng; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Ðảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; định hướng xây dựng đề án”Nghiên cứu đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ” và đề xuất bước đầu nội dung Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị trong nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư đã thảo luận sôi nổi, bày tỏ sự nhất trí với những đánh giá kết quả công tác năm 2014 và trọng tâm công tác năm 2015, đồng thời thẳng thắn, góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo Nhandan